• پرستار کودک

کودک یار – بایدها و نباید های استحمام کودک – پرستار کودک – مادر یار – کودکیار

ارسال شده در: هومینو | ۰

استحمام نوزاد، در حفظ سلامتى و رشد کودک تأثىر بسزایى دارد. کودک پس از هر بار استحمام

نشاط و آرامش خود را بدست آورده، به خوبى شیر مى خورد و به راحتى به خواب مى رود. همچنین

درهنگام استحمام، مادر و یا کودک یار، امکان آن را خواهند ىافت که بدن کودک را مورد مشاهده

قرار داده، از وجود هرگونه التهاب، ورم و یا حالت غیرعادى آگاه شوند و در بهبود آن بکوشند.

بهترین زمان حمام نوزاد توسط کودک یار:

در ماه هاى اوّل تولد بهترین و مناسب ترین موقع براى حمام دادن طفل،

قبل از شیر خوردن و پیش از خواب مى باشد. توصیه شده است که همیار کودک 

در سال اوّل تولد هفته ای سه بار کودک را استحمام نمایید.

رعایت نکات لازم قبل از استحمام کودک توسط مادر یار:

۱- مادر یار باید کلیه لوازم مورد نیاز را قبلاً آماده کرده، در دسترس قرار دهید تا ضمن کار مجبور

نشوید نوزاد را به حال خود رها نموده، به دنبال وسایل استحمام بگردىد. اىن عمل ضمن اینکه او

را درمعرض سرماخوردگى قرار مى دهد، باعث بى علاقگى نوزاد به استحمام مى شود.

۲- بهتر است کودک یار در روزهاى اول تولد براى اطمینان از سازگارى دماى بدن نوزاد با محیط خارج

رحمى پیش از استحمام درجهٔ حرارت نوزاد را از راه زىر بغل کنترل کنید.

۳- کودک یار درصورت امکان، در دفعات، نوزاد را با حضور شخص ثالثى حمام کند تا در صورت

نیاز به شما کمک کند.

در ادامه کودک یار:

۴- کودک یار توجه داشته باشد هرگز آب گرم را قبل از آب سرد، داخل وان یا لگن نرىزىد، زیرا

اگر فراموش کرده باشىد که آب سرد به آن اضافه کنىد، موجب سوختگى پوست نوزاد خواهد شد.

۵- کودک یار سعى کند از دو میز براى حمام کردن نوزاد استفاده کنید، وساىل شستشو، مانند

لگن یا وان، پارچ آب، صابون، لیف و امثال آن را روى یکى از میزها، حوله، لباس هاى مورد نىاز،

وسایل پىچىدن کهنه و غیره را روى میز دیگر قرار دهید. اگر مادر یار میزى در اختیار ندارید، مى توانىد

از تختخواب نوزاد براى گذاشتن حوله و لباس ها استفاده کنىد و شستشو را کنار تخت انجام دهىد.

۶- کودک یار توجه داشته باشد محلى که در آن جا نوزاد را حمام مى کنید باىد به اندازه کافى

گرم باشد (۲۲ تا ۲۵ درجهسانتى گراد) و استحمام را بیش از ۱۰ دقىقه طول ندهىد.

۷- لازم است مادر یار در زمستان، حوله ها را قبلاً روى شوفاژ یا بخارى گرم کند.

در ادامه کودک یار:

۸- کودک یار توجه کند روى میزى که کودک را پس از شستشو در آن جا قرار مى دهىد، تشک

ىا پتویى بیندازىد و روى آن مشمعى بکشىد. سپس حوله را روى مشمع پهن کنىد.

۹- کودک یار بداند درجه حرارت آبی که برای شستشوی نوزاد به کار می رود باید در حدود درجه حرارت بدن (٣٨ درجه سانتی گراد) باشد.

۱۰- وقتى نوزاد را روى مىز ىا داخل لگن و وان قرار مى دهىد، هرگز مادر یار  او را رها نکند، بلکه

باید همیشه یک دستتان به عنوان حائل روى بدن او قرار گیرد زیرا ممکن است درنتىجه ىک لحظه غفلت شما به زمىن بیفتد.

۱۱- مادر یار نوزاد را همیشه قبل از شیردهی، حمام کند.

امّا فاصله حمام دادن با تغذیهٔ قبلى، نباید بهاندازه اى باشد که

در هنگام استحمام، کودک احساس گرسنگى نماىد.

وسایل مورد نیاز جهت استحمام نوزاد:

۱- لگن یا وان مخصوص کودک

۲- پارچ پلاستیکی نسبتا بزرگ

۳- لیف نرم

۴- شامپو مخصوص کودک

۵- پنبه هیدروفیل

۶- پیش بند برای جلو گیری از خیش شدن کودک یار

۷- پوشک یا کهنه

۸- لباس های تمیز

۹- حوله

روش حمام دادن نوزاد توسط کودک یار:

۱- براى تأمین آب مورد نیاز، کودک یار اوّل آب سرد را در وان یا لگن بریزىد

و سپس آب گرم را به آن اضافه کنىد تا درجه حرارت مناسب تأمین گردد.

براى کنترل درجه حرارت، مى توانىد از آرنج خود که نقطه حساس بدن است

استفاده کنید لباس هاى نوزاد را به جز پوشک در بیاورید.

کودک یار

۲- در هنگام شستشوی سر و صورت برای کنترل نوزاد مادر یار از روش مامی استفاده کند.

۳- پس از شستن سر و صورت، پارچه خیس شده دور بدن و سر نوزاد

را بردارید و کودک یار یک دستتش را زیر گردن و زیر بغل و دست دیگر را زیر

زانوهای نوزاد بگذارید و او را بلند کنید و به آرامى در آب فرو ببرید.

۵- کودک یار توجه داشته باشد فرو بردن ناگهانى بچه در آب باعث ترس او خواهد شد.

لذا طفل را طورى در وان قرار دهید که سر و گوش هاىش از آب خارج باشد.

۶- مادر یار با دست چپ گردن نوزاد را محکم نگه دارىد و با آب و صابون، ناحیه تناسلى و پاهاى نوزاد را بشویید.

۷- مادر یار کودک را با رعایت نکات ایمنى، از داخل وان خارج کرده

و پس از آبکشی با حوله اى که روى میز پهن شده، تمام سطح بدن نوزاد،

به خصوص چىن هاى آن را کاملاً خشک کنىد.

۸- کودک یار نوزاد را کهنه یا پوشک بپوشاند.

۹- مادر یار براى پوشاندن لباس ها از زیرپوش شروع کند.ابتدا سر نوزاد را در داخل زیرپوش قراردهید

و سپس دست خود را داخل آستین کرده دست نوزاد را گرفته از آستین بیرون بیاورید.

۱۰- مادر یا مادر یار پس از پوشانیدن کامل لباس، به نوزاد شیر بدهىد.

دنبال کردن زهرا نقی پور:

آخرین ارسال ها از

ارسال پاسخ