• سالمند

فشار خون در سالمندان

ارسال شده در: هومینو | ۰

پر فشاری خون یا فشار خون در سالمندان یکی از مهمترین عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی

و شایع ترین علت ایجاد سکته های مغزی در دوران سالمندی است. از طرف دیگر، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از جمله ﺑﻴﻤﺎریها و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از آنها ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت

اﺑﺘﻼء، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم آنها، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ سالمندان را ارﺗﻘﺎء داد.

اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎریهاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دوران کهنسالی ﺷﻴﻮع ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ

وﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﺮدد. پرستار سالمند میتواند با

پایشهای منظم، از آسیبهای بیشتر این بیماری جلوگیری کند. ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر

ﺧﻮن بالا، در ﺳﺎلهای اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ

ﻫﻨﮕﺎم و ﻫﺪف ﮔﺬاری در درﻣﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﻴﺢ عارﺿﻪ فشار خون در سالمندان ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ روی

ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ آنها ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.

مهمترین مشخصه پرفشاری خون، بی علامت بودن آن است. بالاترین میزان فشار خون،

فشار سیستولیک” است که همان فشاری است که به هنگام انقباض ماهیچه قلب موجب

می‌شود تا خون از قلب به سایر نقاط بدن برسد. کمترین میزان فشار خون، “فشار دیاستولیک

است که فشار بین ضربانهای قلب محسوب می‌شود و مربوط به زمانی است که قلب در حالت

استراحت است. فشار خون نرمال و طبیعی، به فشار سیستولیک پایین تر از ۱۲۰ و فشار دیاستولیک

پایین تر از ۸۰ گفته می شود. اگر فشار سیستولیک بالاتر ۱۴۰ و دیاستولیک بیشتر از ۹۰ باشد،

فشار خون بالا است و نیاز به بررسی دارد. البته میزان فشار خون در افراد، در اثر موارد مختلف میتواند

افزایش یا کاهش پیدا کند. اگر فردی در طی یک هفته فشار خون بالاتر از حد نرمال داشت، حتما باید

پیگیریهای لازم را در این مورد انجام دهد.

درمان فشار خون در سالمندان

درمان این بیماری در افراد به این معنی است که فشار در افراد معمولی به کمتر از ۹۰/۱۴۰ و در

افراد مبتلا به دیابت و بیماری‌های کلیوی به ۸۵/۱۳۰ برسد. فشار خون به طور عمده با استفاده از

تغییر شیوه زندگی بیماران و سپس با استفاده از دارو درمانی بهبود می-یابد. تغییر شیوه زندگی شامل موارد زیر است:

 • کاهش وزن
 • ترک کردن سیگار
 • داشتن یک برنامه غذایی مناسب (برنامه غذایی مناسب شامل غذاهای کم چربی، کم سدیم و مصرف روزانه میوه و سبزیجات است)
 • انجام ورزش های مناسب به خصوص ورزش های هوازی

بعد از تغییر شیوه زندگی داروهای زیر نیز می توانند به کنترل فشار خون در سالمندان کمک کننده باشد:

هیدروکلروتیازید

یکی از داروهایی است که در ابتدای این بیماری به سالمندان داده می شود. این دارو باعث افزایش حجم

ادرار می شود. بنابراین توصیه می شود، سالمندان این دارو را در صبح مصرف کنند تا از بروز مشکلات

مربوط به خواب جلوگیری شود.

کاپتوپریل

کاپتوپریل جهت کاهش فشار خون بالا و دیگر بیماریهای قلبی مورد استفاده قرار میگیرد. بهتر است، اولین

مصرف دارو را شب پیش از خواب شروع کرد زیرا امکان سرگیجه در اولین نوبت مصرف وجود دارد. اکثرا توصیه

میشود این دارو صبح ها مصرف شود زیرا احتمال فراموش کردن آن کمتر است. در صورت تجویز بیش از یک

قرص در روز، قرص ها را باید با فاصله مناسب و یک اندازه (هر ۱۲ ساعت یا هر ۸ ساعت) مصرف کرد.

لوزارتان

لوزارتان از پرمصرفترین داروهای قلبی در ایران است که تاثیر بسیار خوبی بر فشار خون دارد. مصرف این

دارو به صورت منظم باعث تاثیرگذاری بهتر و بیشتر آن میگردد، پرستار سالمند در منزل زمان مشخصی

در روز را برای مصرف این دارو تعیین میکند. همچنین مصرف این دارو می تواند احتمال بروز عوارضی همچون

سرگیجه و از حال رفتن را تشدید کند، به همین دلیل، این سالمندان نیازمند مراقبت و توجه خاصی هستند.

در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ جمعیت ﮔﺮوه سالمندان ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از این رو سالمندان نیازمند ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی

منظمی، در جهت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتهای ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ هستند.

پرستار سالمند در منزل به این افراد کمک میکند تا علاوه بر درمان بیماری فشار خون، کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند.

 • سالمند

چگونگی رشد سالمندان در جهان

ارسال شده در: هومینو | ۰

افزایش رشد جمعیت سالمندان در نقاط جهان متفاوت است. با پیشرفت مراقبت های بهداشتی،

تغذیه و فناوری، مردم عمری طولانی تر داشته و در نتیجه جمعیت پیر جهان رو به رشد می باشد.

همراهی این تغییر جمعیت با این امکانات، باور نکردنی بوده و اما ما با مجموعه ای از چالش های

جدید روبرو هستیم.

چگونه ما از سالمندان خود مراقبت کنیم؟

نویسندگان و محققان تفاوت های گسترده ای را در نحوه مشاهده جوامع در سراسر جهان و چگونگی

برخورد آنان با شهروندان سابق یا سالمندان بررسی می کنند. برخی افراد و گروه های سنی احترام

و ارزش افراد مسن خانواده و اطراف خود را می دانند، در حالی که برخی دیگر متاسفانه آنها را به

عنوان سالخورده و بی کفایت دیده و در برخورد با آنها از شوخی استفاده می کنند. در برخی از جوامع،

فرزندان از والدین خود در منزل مراقبت یا برای آنها از پرستار سالمند در منزل استفاده می کنند،

در دیگر جوامع یا فرهنگ ها، فرزندان والدین خود را در خانه هایی میسپارند که دیگران از آنها مراقبت کنند

و همچنین در برخی از فرهنگ ها افراد سالخورده خود را به عنوان یک بار و تخلیه منابع دیده و روش های

خشنتری را برای مراقبت های این بزرگان انتخاب می کنند. در اینجا یک نگاهی به نحوه برخورد مردم در

سراسر جهان با افراد مسن یا سالمند خود خواهیم کرد.

پس فقط چه کسی سالخورده یا سالمند است؟

سازمان ملل متحد آغاز سالمندی را از ۶۰ سالگی گفته و در اکتبر هر سال، روز جهانی افراد سالمند 

را جشن می گیرند تا از بهارهای طولانی این افراد جامعه قدردانی نمایند. بر طبق تحقیقات، ارزش درک

شده سالمندان یک فاکتور مهم در تعیین تکریم آنهاست که تابع اینکه چه کسی و در چه زمانی سالمند

بوده، میتواند باشد. در ایالات متحده یک شهروند ارشد یا سالمند به عنوان یک فرد ۶۵ ساله تعریف شده

است. در گینه نو، هر کسی که در سن ۵۰ سالگی باشد، لوبن یا یک سالمند در نظر گرفته می شود.

در ایران نیز طبق آمار افراد بالای ۶۰ سال از سالمندان جامعه بشمار می آیند. در واقع این دوره سوم از

زندگی در جامعه ما، امید به زندگی تا سن ۸۰ سالگی وجود دارد. برخی از سالمندان در این دوران با دارا

بودن امکانات و سلامتی تمایل به استراحت دارند. برخی دیگر از سالخوردگان به علت احتیاجات مالی، تمایل

به کار یا ادامه کار خود داشته و از کار افتادگی را قبول نخواهند کرد. سالمندان دیگری هم بعلت بیماریها

و از کار افتادگی در منزل یا مراکز درمانی و گاهی خانه سالمندان بسر می برند.

امروزه با پیشرفت زندگی های شهری و شرایط فرزندان و والدین، پرستار سالمند در منزل گزینه مناسبی

برای فرزندان و هم خود سالمندان در محیط خانه و خانواده خویش است.

سالمندان کجا زندگی میکنند؟

نحوه تربیت فرزندان، درواقع چگونگی زندگی سالمندان را در آسیا شکل میدهد. حدود سه چهارم والدین

ژاپنی سالخورده با فرزندان بزرگسال خود زندگی می کنند، یک الگوی تکراری در کره و چین است. قانون

حقوق سالمندان چینی مجاز است که فرزندان به طور مرتب از والدین خود مراقبت کنند، مهم نیست که

چقدر دور از آنها زندگی می کنند. اگر فرزندان راضی نباشند، ممکن است با جریمه یا زندان با محدوده زمانی

مواجه شوند. یک شهروند سابق چینی به بی بی سی گفت: “ما فرزندان خود را برای مراقبت از ما،

در زمانی که ما پیر می شویم افزایش می دهیم.”

در برخی از کشورها، گذراندن وقت با افراد مسن ارزشمند است همچنین فرزندان بزرگسال با والدین

سالخورده خود ارتباط بیشتری برقرار کنند. در هند و نپال، این سنت طولانی مدت وجود داشته که یک

زوج تازه با خانواده ی داماد، در چارچوب “پاتریلوکال” زندگی می کنند. اما طبق نظرسنجی توسعه انسانی

هند در دانشگاه مریلند، تغییر نیروهای اقتصادی تغییر الگوهای زندگی است. فرزندان به عنوان بخشی

از کشور در حال توسعه، صدها مایل دور از والدین خود حرکت می کنند. دولت های هند و نپال با توسعۀ

برنامه های دولتی مراقبت از سالمندان به این مسئله می پردازند.

چطور مردم افراد مسن خود را توصیف می کنند؟

نگرش فرهنگی نسبت به سالمندان اغلب در زبان آن منعکس می شود. پسوندهای معروف مانند “جی”

در هندی، سخنرانان را قادر می سازند تا سطح بالایی از احترام به افراد مهم مانند Mahatma Gandhi،

که اغلب به Gandhiji اشاره می شود، اضافه شود. کلمه “mzee” در Kiswahili – که در بسیاری از نقاط

آفریقا صحبت می شود، اصطلاحی از سخنرانی جوانترهاست تا سطح بالایی از احترام به بزرگان را بیان

کنند. کلمه ” kūpuna” به معنی “بزرگان” به دانش، تجربه و تخصص دلالت دارد.

در ژاپن، پسوند “سان” اغلب برای بزرگان استفاده شده و نشان دهنده احترام عمیق کشور برای این

افراد مسن است. ژاپنی ها نیز ۶۰ سالگی را به عنوان یک رویداد بزرگ می بینند. “Kanreki” به عنوان

جشن گذر از سنی به سن بالاتر نامیده می شود.

چه غذاهایی سالمندان میخورند؟

در سراسر جهان، تعدادی غذاهای خاص برای سالمندان در نظر گرفته و سرو میشود. با ورود به دوره سالمندی

و افزایش سن، سالمندان با کاهش اشتها وسوء تغذیه روبرو خواهند شد. اهمیت تغذیه برای سالمندان در

جوامع باعث شده تا خانواده یا پرستار سالمند برای پیشگیری از بیماریها اقدامات لازم را در نظر بگیرند.

آیا افراد مسن دارای قدرت ویژه ای هستند؟

بسیاری از افراد بخاطر مهارت های تخصصی سالمندان به آنان احترام میگذارند. پدر بزرگ و مادر بزرگ ها،

دانش و مهارت منحصر به فرد و تجربه چندین ساله خاص خود را دارند. جوامع غربی از تجربیات مرتبط به سن

افراد قدردانی می کنند. جوامع خاصی معتقدند سالمندان دارای توانایی های جادویی اند.

پایان زندگی چطور است؟

تصمیمات پایان زندگی به شدت در سراسر فرهنگ ها متفاوت است. برخی از جوامع هر کاری را که ممکن

است سالمندان خود را زنده نگه دارند، انجام می دهند؛ گروه های دیگر اعضای قدیمی و ضعیف را به عنوان

یک بار در نظر می گیرند و گاهی پایان دادن به زندگی آنها را تشدید میکنند.

به نظر می رسد که جزیره یونانی Ikaria در حال گسترش سحر و جادو در خود است. ساکنین این جزایر

مدیترانه ای کوچک، چهار برابر بیشتر از همتایان آمریکایی خود برای زندگی ۹۰ ساله هستند و بعد از اینکه

با تشخیص سرطان یا بیماری قلبی عروقی، به طور متوسط هشت تا ده سال دیگر زندگی می کنند. ساکنان

آن عجله ای در زندگی نداشته و پیر می شوند. خوردن زیتون های Kalamata، نوشیدن چای کوه و شنا در

آب کریستال، پاسخ به طول عمر افراد این جزیره در الگوهای غذایی و سبک زندگی آرام است، اما هیچ کس

نمی تواند به طور قطع سحر و جادو در پشت این جزیره را توضیح دهد.

 • سالمند

دمانس یا زوال عقل در سالمندان

ارسال شده در: هومینو | ۰

رشد جمعیت در تمام کشورها به سرعت در حال تغییر است لذا، اکنون شمار فزاینده ای از سالمندان ،

در تمام کشورهای جهان وجود دارد. بطوریکه جمعیت ۶۵ ساله های جهان از مرز ۶۰

میلیون گذشته است. افزایش سن بر فرایندهای شناختی و فراشناختی تاثیر قابل

ملاحظه ای می گذارد و احتمال وقوع نارسایی های شناختی را افزایش می دهد.

یکی از اختلالات شایعِ همراه با معلولیت شدید و پیشرونده در دوره ی سالمندی،

اختلال شناختی دمانس یا زوال عقل است. این افراد نیاز بسیار ویژه ای به

پرستار سالمند در منزل، برای انجام کارهای روزمره ی خود دارند.

دمانس اپیدمی جهانی است که نه تنها باعث ناتوانی افراد می شود، بلکه علاوه

بر افراد مبتلا به آن، بار سنگینی بر مراقبان و خانواده های آنها نیز تحمیل

می کند. دمانس یا زوال عقل در سالمندان یکی از مهمترین عوامل

ناتوانی و وابستگی افراد مسن در سراسر جهان است. از جمله  پیامد ها

و نشانه های این سندرم، اختلال در رفتار، تکلم، حافظه و ناتوانی در انجام کارهای

روزمره است. این سالمندان نیاز به مراقبت های جامع و کاملی دارند که

ضرورت وجود پرستار سالمند در منزل را بوجود می آورد. شایع ترین علامت

در مراحل اولیه زوال عقل، ضعیف شدن حافظه ی کوتاه مدت می باشد.

عوامل خطرساز افزایش دهنده ی دمانس عبارتند از: سن، سابقه ی

خانوادگی و جنس مونث. سالمندان مبتلا به دمانس علاوه بر اختلال در شناخت،

حافظه، زبان، اعمال دیداری و فضایی، آشفتگی رفتاری نیز دارند که شامل بی تابی،

بیقراری، سرگردانی، خشم، فریاد کشیدن، گسستگی اجتماعی و اختلال خواب است.

توهم و هذیان تقریبا در ۷۵% بیماران دمانس دیده می شود.

علائم بیماری دمانس

در مراحل اولیه علائمی چون اشکال در محاسبات، خستگی و تمایل به ترک

کار و اختلال مربوط به حافظه ی دور بروز پیدا می کند. با پیشرفته شدن بیماری

دمانس، فرد در انجام کارهای روزمره ی خود اختلال پیدا کرده و قادر به محافظت

از خود نمی باشد. در ۳۰-۲۰ درصد بیماران توهم (بخصوص در نوع آلزایمر)، در

۳۰ الی ۴۰ درصد بیماران هذیان (بخصوص هذیان پارانوئید، گزند وآسیب) و ۴۰

تا ۵۰ درصد افسردگی و اضطراب دربیماران مشاهده گردیده، البته در بعضی از

بیماران رفتارهای تهاجمی نیز دیده شده است.

آلزایمر، نوعی از دمانس

دمانس انواع گوناگونی دارد که عبارتند از: آلزایمر، دمانس عروقی، دمانس ناشی

از بیماری پیک، دمانس ناشی از بیماری هانتینگتون، دمانس ناشی از بیماری پارکینسون و … .

شایع ترین نوع دمانس، آلزایمر است، بطوریکه ۵۰ تا ۶۰ درصد از بیماران

دمانس را به خود اختصاص می دهد. حدود ۵ درصد افرادی که به سن ۶۵ سالگی

می رسند و ۱۵ تا ۲۵ درصد افراد بالای ۸۵ سال، دمانس از نوع آلزایمر را

تجربه می کنند. بررسی های عصبی از مغز این افراد نشان داده که بافت مغز

بصورت ادامه دار در حال کوچک شدن و صافی شیارهای مغز است. بیشترین

مناطق درگیر شونده ی مغز، دو بخش گیجگاه و آهیانه است. این نوع از دمانس

با شروع تدریجی و افت پیشرونده ی اعمال شناختی همراه است. این روند باعث

اختلال در حافظه ی این افراد می شود. آلزایمر در سالمندان باعث تغییرات شخصیتی،

افسردگی، وسواس و سوءظن می گردد. این بیماران به علت وقوع حملات خشم،

اعمال خشنی انجام می دهند که ممکن است باعث آسیب به خود و دیگران شوند.

مراقبت های مرتبط به دمانس

افراد مسن مبتلا به دمانس نیازهای زیادی دارند که می تواند به شرایط فعلی مربوط

بوده یا ارتباطی با آن نداشته باشد. بازتوانی یک فرایند پویاست، هدف آن، کمک به

افراد مبتلا به دمانس، به منظور حفظ و نگهداری سطح سلامت در حد مطلوب می باشد.

نگهداری از سالمند آلزایمری، به عنواننوعی از بیماری دمانس، نیازمند مهارت و

تخصص ویژه ای است. افراد خانواده ی این بیماران اغلب قادر به نگهداری و مراقبت از

آنها نیستند و پرستار نقش مهمی در ناتوانی جسمانی و روانی این بیماران دارد و در

واقع باعث برقراری یک ارتباط  درمانی و حمایتی با فرد و خانواده اش می شود.

پرستار معمولا بر توانایی و استعدادهای بیمار تاکید می کند؛ به طور مثال پرستار

سالمند آلزایمری، در هنگام برخورد با بیمار به دقت به صحبت های او گوش می دهد

وعلاوه بر تشویق او، در شادی و پیروزی او شرکت کرده و بیمار را به منظور تلاش در

بهبود درک از خود و توانایی مراقبت از خود تحسین می کند.

پرستار با توجه به توانایی ها و پیشرفت های سالمند مبتلا به دمانس آلزایمری،

اهداف و برنامه ی مراقبتی تنظیم می کند. این اهداف در حوزه هایی چون مقابله با

ناتوانی، مراقبت از خود، حرکت و انتقال، مراقبت از پوست و کنترل مثانه و روده تنظیم می گردد.

مراقبت های فرد محور برای سالمندان

دمانس یک ویژگی مرتبط به سن است که شیوع آن با بالا رفتن سنِ افراد مسن، بیشتر

می شود. بنابراین می توان این انتظار را داشت که تقاضای خدمات بازتوانی و پرستاری

برای این بیماران افزایش می یابد. مراقبت های فرد محور به عنوان یک روش مطلوب برای

سازمان دادن به خدمات، برای این سالمندان عنوان می شود. در این روش چهار موقعیت

درونی، باعث بهبود فردیت فرد سالمند می شود:

 •  ارزش شخصی
  جایی که افراد مسن مبتلا به دمانس احساس می کنند برای دیگران مهم هستند.
 •  احساس کارگزاری
  جایی که فرد مسن می داند که آزادی عمل و کار دارد.
 • امید
  جایی که فرد احساس امنیت، اطمینان و راحتی دارد.
 • اعتماد اجتماعی
  جایی که فرد می داند از لحاظ اجتماعی مورد پذیرش است.

پرستار سالمند در منزل با بهره گیری از این اصول می تواند، همیاری بیشتری از

سالمند خود دریافت کند و همچنین در یک مسیرِ متناسب با شأن سالمند، به بهبود

شو حفظ سلامتی بیمار کمک کند.

 • پرستار سالمند

پرستار در منزل، خدمات پرستاری بیماری پارکینسون را به خانه می‌آورد.

ارسال شده در: هومینو | ۰

خدمات پرستاری در هر نوع بیماری نقش اساسی را ایفا می‌کند به خصوص اینکه این پرستار در منزل باشد.

در این نوشته ما قصد داریم تا شما را با لیست کارهایی که پرستار در منزل برای بیماری پارکینسون انجام

می‌دهد و یا در انجام آن ها به بیمار کمک می کند، آشنا کنیم.

همه‌ی ما در میان اعضاء خانواده یا خویشاوندان خود کسی را داریم که به دلیل کهولت سن و بیماری نیاز

به مراقبت داشته باشد. این چنین شرایطی مستلزم مراقبت دائم است و اعضاء خانواده مجبور هستند به

گونه ای این موضوع را حل کنند. خبر خوب این است که خدمات پرستاری عالی الخصوص پرستار در منزل

می تواند در این خصوص راهگشا باشد. بیماری پارکینسون  یکی از مواردی است که در آن بهره مندی از

خدمات پرستاری عالی الخصوص پرستار در منزل به شما کمک می کند تا بتوانید راحت تر این بیماری

را کنترل و بهبود دهید.

خدمات پرستاری بیماری پارکینسون

متخصص پرستاری بیماری پارکینسون – پرستار پارکینسون – یک متخصص است که مهارت های اساسی

رهبری بالینی، آگاهی پژوهشی، توسعه دانش پرستاری، دادن مشاوره و ارزیابی مراقبت در زمره ی وظایف

وی هستند. این نوع مشاوره و پشتیبانی حرفه ای برای افراد پارکینسون بسیار ارزشمند است. پرستارانی

که می توانند وضعیت پیشرفت بیماری را کنترل کنند و توصیه هایی در مورد داروهایی که احتمال بروز عوارض

شدید یا عوارض جانبی را دارند، نیز مفید هستند.

پرستاران پارکینسون به دلیل  لرزش های حاصل از این بیماری عصبی و تنظیم دارو برای مدیریت علائم آن

نقش مهمی در مراقبت از افراد مبتلا ایفا می کنند. بیماری پارکینسون می تواند وضعیت افرادی را که این

بیماری درآن ها پیشرفت می کند را آسیب پذیرتر کند و به عنوان افرادی که برای مدت طولانی زندگی

می کنند، تغییرات بالینی در این گروه از بیمار بارز تر است.

تجویز مکمل در حال حاضر به طور گسترده ای برای بیماران مبتلا به پارکینسون استفاده می شود. بنابراین

خدمات پرستاری به خصوص پرستار در منزل بیماری پارکینسون خدمتی بیمار محور و مقرون به صرفه را تضمین

می کند و توانایی ارائه بخش های کامل مراقبت، که نشان دهنده نقش گسترده پرستار کارآزموده است را نشان می دهد.

مشاوره برای مراقبت پرستاری بیماری پارکینسون

افراد مبتلا به پارکینسون نیازهای مراقبتی خاص خود را دارند مهمتر از همه این است که داروها را در هر زمان

و به موقع بایستی دریافت کنند. پرستاری که خدمات پرستاری برای بیمار پارکینسون ارائه می دهد باید از وضعیت

“روشن / خاموش” آگاه باشد. این وضعیت به موقعیتی اطلاق می شود که در خلال آن زمانی که داروهای بیمار

پارکینسون اثر می‌کند و علائم تحت کنترل هستند، آن ها در وضعیت “روشن” هستند.

اما اگر در وضعیت “خاموش” باشند، کنترل علائم آن ها آسان نیست. برخی ممکن است به طور کامل قادر به

حرکت نباشند بیماران پارکینسون می توانند از وضعیت ” روشن ” به “خاموش” سریع تغییر کنند. پارکینسون

در بیماران ممکن است از ساعت به ساعت و روز به روز متفاوت باشد و همچنین در بین بیماران از فردی به

فردی دیگر متفاوت است. میزان کمک و حمایت مورد نیاز آن ها نیز متفاوت است. پرستاری که عهده دار خدمات

پرستاری در منزل برای بیمار پارکینسون است باید به دقت به صحبت خود بیمار و خانواده او گوش کند تا بداند

چه شرایطی بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد.

پرستار بیمار پارکینسون باید اطمینان حاصل کند که بیمار دسترسی به رژیم متنوع و متعادل دارد؛ پرستاران

باید هرگونه مشکل بلع یا حرکتی را که ممکن است به سوء تغذیه منجر شود، در نظر بگیرند. پرستار همچنین

بایستی به یاد داشته باشد که ممکن است زمان پاسخ دادن به سوال وی از طرف بیمار طولانی باشد، اما

این به این معنا نیست که بیمار نمی شنود و  یا درک نمی کند.

لیست خدمات پرستاری و مراقبت های روزانه برای بیماری پارکینسون

برای کمک به افرادی که با پارکینسون زندگی می کنند، و برای ایجاد یک زندگی سالم و کیفیت زندگی

خوب برای آن ها، متخصصان بهداشت باید در قالب یک تیم چند رشته ای همکاری و کار کنند. انجمن داروسازان

و پرستاران متخصص با مشارکت در همکاری می توانند همزمان با مصرف دارو مراقبت از بیماران مبتلا به

پارکینسون را افزایش دهند.

هنگامی که شما از یک فرد مبتلا به بیماری پارکینسون مراقب می کنید، برخی روزها باید به او در انجام

کارهای روزانه کمک کنید. روزهای دیگر شما فقط باید به او زمان بدهید تا کارهایش را انجام دهد. چک لیست

زیر می تواند زندگی را هم برای بیمار و هم پرستار منزل آسان کند.

آراستن و مراقب بهداشتی بیماران پارکینگسون

 • اگر دست و انگشتانتان بیمار به دلیل پارکینسون سفت شده است، مسواک برقی بکار ببرید. اگر شما در مسواک
 • زدن یا نخ دندان کشیدن کمک می کنید، سعی کنید با پشت زبان او تماس نداشته باشید، چراکه باعث چفت
 • شدن دهان می شود. یک حوله کوچک برای پاک کردن مواقعی که بزاق دهان سرازیر می‌شود، داشته باشید.
 • یک ریش تراش الکتریکی می تواند تراش را آسان تر کند. پس از اصلاح، او را بخواهید به جای استفاده از افتر شیو
 • از لوسیون استفاده کند تا سوزش کمتری داشته باشد.

حمام کردن بیماران پارکینگسون

 • برای امنیت و راحتی، در صورت امکان از دوش استفاده کنید. حمام می تواند یک خطر باشد.
 • در حال استحمام به بیمار کمک کنید روی چارپایه حمام بنشیند و از دوش دستی استفاده کند، و با
 • دست دیگر دستگیره ی محافظ نصب شده روی دیوار را بگیرد.
 • گاهی اوقات پارکینسون باعث شوره سر می شود در این صورت، در هنگام شامپو زدن کمی دغال
 • نارس یا اسید سالیسیلیک استفاده کنید. سپس موهای خود را خوب بشویید.
 • پس از حمام کردن، به بیمار لباسی از پارچه حوله‌ای بپوشانید. بنابراین دیگر لازم نیست او را با
 • حوله خشک کنید.

لباس پوشیدن بیماران پارکینگسون

 • اطمینان حاصل کنید که لباس ها به راحتی قابل پوشیدن هستند، مانند شلوار با بند کمر کشی، سینه
 • بند هایی که از جلو باز و بسته می شوند و جوراب های ساق کوتاه سفید به جای جوراب سیاه. از جوراب
 • شلواری و لباس هایی که از قسمت بالاتنه پوشیده می شوند اجتناب کنید. اگر لباسی دگمه دارد آن ها
 • را با نوارهای پارچه ای چسبی مخصوص جایگزین کنید.
 • از کفش هایی که کف پلاستیکی دارند، اجتناب کنید. آن ها می توانند باعث سُر خوردن بشوند.
 • لباس پوشیدن را آسان کنید و لباس ها را از قبل آماده کنید تا بیمار به راحتی بپوشد. از وسایل تسهیل‌گر
 • مانند سگک دکمه ها یا پاشنه کش بلند برای پوشیدن لباس یا کفش استفاده کنید
 • به او اجازه دهید که تا حد ممکن خودش لباس بپوشد. پیشنهاد دهید که بشیند و لباس بپوشد.

تغذیه در بیماران پارکینگسون

برای جلوگیری از یبوست که مسئله ای رایج در پارکینسون است ازغذاهای فیبردار مانند غلات

سبوس دار، میگو ها و میوه ها و سبزیجات استفاده کنید.

 • پرستار سالمند

هفت فایده مراقبت از سالمندان در منزل

ارسال شده در: هومینو | ۰

مراقبت از سالمندان

تمام افراد دیر یا زود به نقطه­ ای از زندگی شان خواهند رسید

که به مقداری کمک بیشتر نیاز خواهند داشت. اینکه شما اخیرا

بازنشسته شده اید، یا دائما با یک مسئله پزشکی درگیر هستید،

یا به سادگی نمی توانید از راههایی که قبلا بلد بودید، استفاده

کنید، نباید باعث شود تا شما در کمک گرفتن از دیگران احساس

شرمندگی کنید. هرچند، واقعیت این است که شما همیشه

نمی توانید از بستگان و نزدیکانتان یاری بگیرید.

بیشتر سالمندان، پرستاری در منزل را (به علت مزیت ها و انعطاف پذیری زیادی

که داراست) به رفتن به یک مرکز مراقبت یا جایی مثل خانه سالمندان، ترجیح

می دهند. این کار برای سالمندانی که به یک سری از رسیدگی های خاص نیاز

دارند، گزینه مناسبی است و این موضوع به خودی خود عاملی است تا آنها تمایلی

برای رفتن به جایی مثل خانه سالمندان نداشته باشند.

 

مزیت  های مراقبت از سالمندان در منزل

شما محدودیت های فیزیکی و جسمانی دارید و برای انجام برخی امور خود به

کمک نیاز دارید، یا ساده تر بگوییم، شخصی را می خواهید تا یار و همراه شما

باشد، ولی خانواده و بستگان شما نمی توانند توقعات شما را برآورده کنند و به

خوبی از شما نگهداری کنند؛ در این زمان است که پرستاری و نگهداری از سالمندان در منزل

به یک انتخاب درست بدل می گردد که به تدریج در حال محبوب شدن است. به طور

خاص، در اینجا ۷ فایده معمول چنین عملی را خدمت شما یادآوری می کنیم.

۱- شما راحتی و آسودگی در منزل بودن را حفظ می کنید.

این مزیت، فراتر از تمام فواید انتخاب مراقبت در منزل در مقابل رفتن به جای دیگری

مانند خانه سالمندان یا امثالهم است. هیچ چیز بهتر از محدوده راحت خانه خود

شما نیست. شما می توانید در بستر خود بخوابید، روی مبل خودتان استراحت کنید

و تلویزیون ببینید؛ از همه مهمتر این که اینجا خانه شماست و قوانین مد نظر شما در

آن اجرا می شود. بعد از چندین سال سخت کار کردن و آماده کردن منزلتان به نحوی

که منحصرا برای شما باشد، دست کشیدن و ترک آن خانه احتمالا تصمیم خوشایندی

نخواهد بود و طبیعتا آخرین گزینه شما خواهد بود. مراقبت در منزل شما را مطمئن می کند

که در خانه خود می مانید و هر نوع درمان یا کمکی که نیاز داشته باشید، در محیطی

راحت به شما رسانده می شود.

۲- مراقبت شخصی فرد به فرد

زمانی که شما مراقبت در خانه را انتخاب می کنید، تضمینی بر این موضوع است که

توجه ویژه ای به مراقبت شما خواهد شد. پرستاران در منزلشما هستند تا مراقبت

سالمند در منزل و مواظبت فرد به فرد را برای شما فراهم کنند و این موضوع تأیید کننده

آن است که به بهترین وجه به شما رسیدگی خواهد شد. هیچ بیمار یا عامل مختل کننده

در آنجا نیست که مانع رسیدگی و مراقبت صحیح و درست از شما شود و این موضوع به

شما اجازه می دهد که نه تنها هر نوع کمکی که نیاز دارید دریافت کنید، بلکه با توجه به

مقدار هزینه ای که برای چنین خدماتی پرداخت می کنید، بیشترین حجم مراقبت از شما

به عمل می آید.

۳- شما استقلالتان را حفظ می کنید.

سالمندان حس بسیار قدرتمندی از غرور و عزتمندی دارند و شما هم باید چنین حسی را

داشته باشید. شما برای تمام چیزهایی که دارید، به سختی در تمام زندگی کار کرده اید

و الان می خواهید که از داشته های خود لذت ببرید. شما حتی اگر به کمک و یاری نیاز

داشته باشید، در خانه خود از تمام جهات راحت تر هستید و مطمئنید که در منزل خودتان

هستید و زندگی و سکونت در خانه خودتان به شما این اجازه را می دهد تا استقلالتان را

حفظ کنید و این اعتماد به نفس را هم به شما می دهد تا چنین روندی را ادامه دهید.  با

وجود یک ارائه دهنده خدمات مراقبتی در منزل مانند «هومینو»، شما می توانید کماکان از

انجام دادن کارهای مورد علاقه خود لذت ببرید و همزمان از راحتی خانه خودتان بیشترین

بهره را نیز ببرید.

۴- مراقبت های شخصی سازی شده متناسب با نیازهای خاص شما

یکی از مهمترین مزیت های مراقبت در منزل این است که خدمات و مراقبت می تواند بسته به

نیاز خاص شما، شخصی سازی شود.  خدمات مراقبتی محدوده بسیار وسیعی را در بر می گیرد،

از مراقبت در داخل منزل و مراقبت تمام وقت گرفته تا مراقبت پاره وقت و مراقبت گاه به گاه. سالمندان

عزیزی که شرایط و نیازمندی های بهداشتی، سلامتی و مزاجی بخصوصی دارند، باید از

مراقبت های ویژه و خاصی بهره مند شوند. در نتیجه، هر زمانی که شما نیاز به مراقبت دارویی،

طی فرایند بهبودی پس از درمان، استحمام، تهیه غذا، انجام کارهای منزل و یا اجرای اوامر و دستورات

خاصی داشتید، می توانید کمک و یاری مورد نیاز خود را به بهترین وجه ممکن و در سریع ترین زمان

دریافت کنید.

۵- آرامش خیال

داشتن دسترسی به مراقبت و نگهداری در منزل در هر زمانی که نیاز به آن وجود داشته باشد، این

اطمینان و آرامش خیال را به سالمندان عزیز خواهد داد که آنها می توانند هرگونه خدمت یا کمکی را

که بدان احتیاج دارند دریافت و سبک زندگی خاص و استقلال خود را نیز حفظ کنند. این مطلب خیال

عزیزان شما را هم خاطر جمع می کند که شما آنچه را که بدان نیاز دارید در هر شرایط و زمان و مکانی

و در منزل به بهترین وجه دریافت می کنید، حتی در زمانی که آنها به هر علتی پیش شما نباشند.

بواسطه دغدغه های شغلی، خانوادگی، رسیدگی به فرزندان و مشغله های روزمره، واقعاً برای نزدیکان

شما دشوار است که در هر زمانی که عزیزان سالمند به حضورشان نیاز دارند، پیش آنها باشند. مراقبت در منزل

به مقدار زیادی بار نزدیکان شما را سبک تر می کند و آنها را مطمئن و خاطر جمع می کند که سالمندان آنها

دسترسی به مراقبت قابل اعتماد و با کیفیت بالا دارند.

۶- کاهش هزینه ها و بار مالی

وضعیت مالی یکی از دغدغه های سالمندان گرانقدر است. به دلیل آنکه اکثر این عزیزان درآمد خیلی

بالایی ندارند، برایشان دشوار است تا بتوانند هزینه های بالای سکونت در خانه سالمندان را تأمین

و تقبل کنند. پرستاری در منزل به آنان کمک می کند تا بار و هزینه های مالی را کاهش دهند و همزمان

به ایشان اجازه می دهد تا متناسب با بودجه و درآمد ماهانه ای که دارند، خدمات مراقبتی خاص مورد

نیاز خود را تأمین و دریافت کنند. اگر مثلا پرستاری و مراقبت به اندازه یک روز در هفته، آن چیزی است

که از نظر مالی برای شما مناسب است، آن گاه شما می توانید چنین گزینه ای را انتخاب کنید. در واقع

شما آن چیزی را برمی گزینید که کاملا متناسب با بودجه شماست.

۷- عدم وجود هیچ برنامه زمانی سفت و سخت یا جدول زمانی

مزیت نهایی انتخاب مراقبت درون منزل آن است که شما به یک زمان بندی یا جدول زمانی مشخص مقید

نخواهید شد؛ در حالی که در خانه سالمندان، شما مقید به داشتن یک چارچوب مشخص زمانی هستید.

طبیعتا شما باید زمان هایی را برای آمدن مراقب و پرستار تعیین کنید، در حالی که برای انتخاب روز و زمان

مناسب آزادی عمل دارید و می توانید با توجه به وضعیت خودتان، آن را مشخص کنید. ضمنا شما در تنظیم

برنامه پرستاری و مراقبتی خود آزادی عمل دارید و می توانید با توجه به تغییر شرایط، آن را عوض کنید.

پشتیبانی مشترک

مراقبت از سالمندان در منزل مزیت دیگری هم دارد. در اینجا انتخاب پرستار و یا زمان و مکان حضور آن ها،

درای انعطاف پذیری است، به نحوی که به سالمند گرامی حق انتخاب بزرگی را می دهد. در بیشتر

خانواده هایی که سالمندانی دارای وضع سلامتی بهتر دارند و نیازی به مراقبت سطح بالایی نیست ،

ترجیح بر این است پرستاری با میزان وظیفه و مسئولیت کمتر و در نتیجه هزینه پایین تر به کار گرفته شود.

علاوه بر این موضوع، اگر شما به دلائل مختلف به یک مراقب تمام وقت نیاز ندارید، پرستار اشتراکی می تواند

کمک فوق العاده ای در این زمینه باشد. در اینجا، هدف تقسیم زمان با دیگر خانواده ها یا دیگر گروه هایی

است که نیاز به مراقب دارند. اگر عضو فامیل شما در  مورد پذیرش کمک و خدمت مردد است، یک مراقب

پاره وقت یا یک پرستار اشتراکی می تواند به وی کمک کند تا در تصمیمش تجدید نظر کند!

نتیجه گیری

شاد زیستن و داشتن سبک زندگی مستقل هدف اکثر سالمندان است. در اینجا هیچ مکانی راحت تر

از منزل خود سالمند وجود ندارد. هنگامی که پرستاری در منزل برای سالمند به تدریج بسط و توسعه

پیدا کند، گزینه های مراقبتی بیشتری نسبت به قبل فراهم خواهد شد. اینکه آیا شما نیاز به مراقبت

تمام وقت دارید یا فقط دنبال کسی هستید که گهگاهی به شما در قدم زدن حوالی منزل یاری برساند،

این مطلب را می رساند که مراقبت در منزل، انتخاب مناسبی برایتان خواهد بود.

به ما اجازه بدهید تا در یافتن مراقب مورد نیازتان به شما کمک کنیم.

اینکه آیا شما به مقداری کمک حوالی منزلتان نیازمندید یا ساده تر، به دنبال مشخصات شرکت های

ارائه دهنده خدمات پرستاری هستید،هومینو می تواند به شما در یافتن یک مراقب سالمند متبحر متناسب

با موقعیت شما یاری برساند. ما می توانیم شما را مستقیما به یک پرستار در حوالی تان متصل کنیم.

با ما تماس بگیرید.

 • سالمند

از افزایش سن و سالمند ی نترسید

ارسال شده در: هومینو | ۰

سالمند

سازمان بهداشت جهانی می گوید: شواهد قوی در دست است که نشان می دهد،

کسانی که با پیر شدن، نگاه منفی به خودشان دارند، با این نگاه عمر خودشان را

کوتاه می کنند. پس هیچگاه از افزایش سن و سالمندی نترسید.

تحقیقات نشان می دهد، افراد بالای ۵۰ سال که به افزایش سن خود با دید مثبت

نگاه می کنند و آن را یک تجربه شیرین می دانند، به طور متوسط ۵.۷ سال بیشتر از

افرادی که چنین طرز فکری ندارند، زندگی می کنند. حال اگر پیری را بیماری متابولیسم

در نظر بگیریم، چندان شگفت انگیز نخواهد بود اگر بگوییم سوختی که به بدن می رسد

بر طول عمر انسان اثری غیرقابل انکار خواهد داشت. مدارک مستدلی نشان می دهد،

ورزش کردن و فعالیت های بدنی بر کند کردن روند نشانه های پیری در بدن اثر غیر

قابل انکار دارد. اما چطور وقتی وارد دهه شصت زندگی شدیم از افزایش سن و

پیری واهمه نداشته باشیم؟

بسیاری از افراد در دهه های شصت یا بالاتر اغلب از سن خود به عنوان بهانه ای برای

اجتماعی نبودن استفاده می کنند و با اشاره به فعالیت های مختلف آنها را مختص نسل

جوان تر می دانند که قطعا چنین نیست. افزایش سن به تنهایی، عامل خطر بروز افسردگی

به حساب نمی آید ولی تنها ماندن آنها و دور شدن از فرزندان عاملی مهم برای بروز

افسردگی است وگرنه سن بهانه است.

بنابراین اگر می خواهید طول عمر بیشتری داشته باشید، نخست از طرز فکرتان شروع کنید.

درست اندیشیدن در زندگی، علاوه بر این که ممکن است برای شما دستاوردهای بسیار

مطلوبی داشته باشد، در افزایش طول عمر شما نیز موثر است.

از چه می ترسیم؟ 

اما ترس ما از چیست؟ وقتی پیر می شوید بدنتان دچار تحولاتی می شود. پوست

صورت و دست هایتان شل شده و چروک برمی دارد. زنان دیگر قادر به بچه دار شدن

نیستند. اما دیگر از چه واهمه داریم؟

خیلی وقت ها می ترسیم که هرچه که پیرتر شویم شانس کمتری برای عاشق شدن

داشته باشیم. یا ممکن است ما عاشق کسی شویم اما طرف مقابل به خاطر پیر بودن

ما تمایلی به ما نداشته باشد. اینجا ۸ راه معرفی می کنیم که به شما کمک می کند

دیدگاهی مثبت و عالی نسبت به پیر شدن پیدا کنید.

جمع های دوستانه را گسترش دهید 

هرچه پیرتر می شویم، اینکه برای کسی مهم باشیم و حداقل با یک نفر احساس

ارتباط عمیق کنیم هم مهمتر می شود. این افراد چه خانواده و چه دوستانتان باشند،

اگر بطور مداوم با آنها در تماس باشید، مرتب به آنها تلفن کنید و با آنها بیرون بروید،

دیگر برایشان مهم نخواهد بود که ظاهرتان چه شکلی باشد و آنچه در عمق وجود

شماست برای آنها مهم می شود.

دیدگاهی مثبت و عالی نسبت به پیر شدن پیدا کنید‎

سالمند نباید از مریض شدن نترسید 

همه ما می دانیم که دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم از میان همه گروه های

غذایی بدنمان را تقویت کرده و از بروز بیماری ها جلوگیری می کند. ورزش مناسب

و منظم نیز هم از نظر جسمی و هم فکری به ما انرژی می دهد. اما سعی نکنید

دنبال سلامت ایدآل باشید یا از مریض شدن بترسید.

حواس تان به هوش تان باشد 

با مطالعه زیاد و خوب گوش دادن می توانیم با افراد و نظرات مختلفی آشنا شویم.

زندگی درونی ما تقویت شده و با کنجکاوی و نظم، یادگیری، پذیرش، و ساخت

چیزهای تازه گذشته مان را بهتر درک می کند.

سالمند باید خلاقیتش را تقویت کند

با ارتباط برقرار کردن با زیبایی جهان، قدرت خلاقیت و ساخت چیزهای جدید و پیدا

کردن راه حلهای تازه را در خودمان آزمایش می کنیم. چه در هنر باشد، چه در باغبانی،

چوب بری و یا در ارتباطاتمان، حس می کنیم چیزی قوی تر ما را سرشار می کند، از

ذهن و فکرمان می گذرد و جهان را و خودمان را غنی تر و زیباتر می سازد.

سالمند باید از طبیعت لذت ببرید 

وقتی راه می روید، کوه نوردی می کنید، یا کنار ساحل دریا استراحت می کنید، نفس

عمیق بکشید و به زیبایی جنگل ها، کوه ها، و دریاچه ها فکر کنید. با گذشت سالها چنین

ارتباطی با طبیعت حس ارتباط با چیزی ماندگار، جادویی و آرامش بخش به ما می دهد.

میراث تان را جا بگذارید 

وقتی به این فکر می کنم که چطور می توانم به بهترین صورت وقتم را بگذرانم، آنچه

که از من پس از مرگم باقی می ماند اهمیت زیادی برایم پیدا می کند. به همین خاطر

است که خوب است بیشترین زمان تان را با بچه هایتان بگذرانید و تا می توانید با آنها

خوش باشید. با این کار خوبی درون شما در آنها هم ریشه می دواند و آنها هم تا آخر عمر با آن زندگی می کنند.

نکته آخر برای سالمند 

چند قدم قبل از سالمندی آنجا که کمی حال و هوای افزایش سن سراغ تان میاید و

غریبه ها پدر جان و مادرجان صدایتان می کنند، درست در کوچه و پس کوچه همان

حوالی، پنجره ای زیبا به زندگی بگشایید و دوستی هایتان را گسترش دهید. اصلا

می دانید دهه پنجاه زندگی به فکر حساب پس اندازی به نام دوستی باشید و خیال تان

راحت باشد، درصد سودش زیاد است. درست  نرسیده به دهه شصت و هفتاد زندگی

شادی های زندگی را تکرار کنید و نگذارید آنها کمرنگ شود. یادتان باشد سرمایه فرهنگی

جامعه شما هستید و فرزندان امروز نیازمندند تا زندگی را شما برایشان سرمشق کنید

و دعا کنید سالمندی خوبی داشته باشند.

 

منبع: تبیان

 • سالمند

 فواید و قواعد پیاده روی سالمند

ارسال شده در: هومینو | ۰

پیاده روی موجب حفظ استقلال سالمند می‌شود

تحرک فیزیکی در روز به افراد در حفظ استقلال شأن کمک می‌کند. این حداقل میزان

تحرک جسمی می‌تواند مشوقی برای افراد مسن بی تحرک برای شروع سبک

زندگی پرتحرک باشد که فواید متعددی برای سلامت شأن خواهد داشت.

یافته‌های محققان نشان می‌دهد یک ساعت تحرک فیزیکی متوسط تا شدید در

هفته این امکان را به افراد مسن می‌دهد که توانایی شأن در انجام مهارت‌های

روزانه نظیر لباس پوشیدن یا عبور از خیابان را حفظ کنند. ورزش کاهش ریسک ناتوانی

حرکتی تا ۸۵ درصد و کاهش ریسک ناتوانی در انجام فعالیت‌های روزانه تا حدود ۴۵

درصد می‌شود.

بالا بردن روحیه سالمند 

افسردگی، بسیاری از افراد میانسال را آزار می‌دهد. زمانی که این افراد، بخشی از

فعالیت و تحرک خود را از دست می‌دهند، ممکن است دچار افسردگی شوند. پیاده‌روی

و میزان شادی، ارتباط مستقیمی باهم دارند.

ورزش‌هایی مانند پیاده‌روی که برای سیستم قلبی و ‌عروقی مفید هستند، به بدن

کمک می‌کنند تا هورمون آندورفین (آندورفین، هورمونی است که باعث می‌شود شما

شاد شوید و ثبات ذهنی‌تان افزایش پیدا کند) را ترشح کند.

همچنین پیاده روی روزانه موجب تقویت هوشیاری سالمندان شده و بدین ترتیب، عزت

نفس و اعتماد بعه نفس آن‌ها افزایش می‌یابد.

بهبود وضعیت خواب

پیاده روی با بهبود گردش خون و اثرات مثبت بر سلامت جسم و روح سالمند باعث بهبود

خواب او می‌شود. مطالعات حاکی از آن است که اختلالات خواب در افراد بین ۵۰ تا ۷۳

سال که یک ساعت پیاده‌روی می‌کنند، به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

تاثیر پیاده روی بر سلامت جسمی سالمندان


تاثیر پیاده روی بر عملکرد ذهن و جسم سالمند

– بهبود گردش خون: فشار خون و غلظت خون از شایع‌ترین بیماری‌های دوران

سالمندی است. این مساله می‌تواند منجر به بیماری قلبی، دیگر بیماری‌های شده

و خطر حیاتی برای سالمند داشته باشد. محققان دانشگاه تِنِسی دریافته‌اند که پیاده‌روی،

گردش خون را بهبود می‌دهد و مزایایی مانند کاهش فشار خون و کاهش خطر ابتلا به

بیماری‌های قلبی را به همراه دارد.

– متوقف کردن کاهش توده استخوانی و تقویت عضلات سالمند: کمبود توده

استخوانی ممکن است باعث شکستن سریع‌ و آسان‌ استخوان‌ها شود. افراد مسنی

که در خطر پوکی استخوان هستند، برای حفظ توده‌های استخوانی‌ در سنین پیری، باید ورزش کنند.

کاهش توده عضلانی، یک امر طبیعی در دوران سالمندی است اما با ورزش کردن به طور

مرتب، کاهش توده عضلانی، ثابت و یا متوقف می‌شود. به علاوه پیاده‌روی باعث تقویت

پاها و ناحیه شکمی می‌شود.

– افزایش تعادل جسمانی: لیز‌خوردن و زمین‌خوردگی، در میان افراد سالخورده شایع

است. این امر غالبا در نتیجه فقدان استحکام استخوان لگن و کاهش تعادل بدن، ایجاد

می‌شود. پیاده‌روی، استخوان لگن، شکم و بسیاری از عضلات را درگیر می‌کند که با هم

فعالیت کرده و به حفظ تعادل بدنی فرد کمک می‌کنند.

• افراد سالمندی که خواهان زندگی شاد، سالم‌ و طولانی‌تری هستند، باید در نظر داشته

باشند که پیاده‌روی، خطر مرگ را کاهش می‌دهد.

اصولی که سالمندان باید هنگام پیاده روی رعایت کنند


سالمند محترم، هنگام پیاده به این نکات توجه داشته باشید

– کفش های راحت، کاملاً اندازه و بنددار بپوشید ، که پا را در خود نگهدارد و مانع تاثیر

ضربه به پا شود. همچنین جوراب های ضخیم نخی که عرق پا را جذب وپاها را حفظ کند بپوشید.

– لباس های راحت، سبک و متناسب با دمای هوا بپوشید. در تابستان لباس های با

رنگ روشن بپوشید. و در زمستان به جای یک لباس ضخیم، چند لباس نازکتر بپوشیدتا

بتوانید به تدریج با گرم شدن بدن در حین پیاده روی، لباس های خود را کم کنید.

– پیاده روی را با سرعت کم شروع کنید.

– دریک وضعیت متعادل و راحت راه بروید. سر را بالا نگهدارید، به جلو نگاه کنید نه به زمین.

در هر قدم بازوها را آزادانه در کنار بدن حرکت دهید. بدن را کمی به جلو متمایل کنید.

گام برداشتن را از مفصل ران و با گام بلند انجام دهید. روی پاشنه فرود آمده و با یک

حرکت نرم به جلو بروید. از برداشتن گام های خیلی بلند خودداری کنید.

– راه رفتن را درصورت امکان بدون توقف انجام دهید. ایستادن مکرر و شروع مجدد پیاده

روی مانــع تاثیرات  مثبت آن می شود.

– در حین راه رفتن نفس های عمیق بکشید. با یک نفس عمیق از طریق بینی و با دهان

بسته ریه ها را از هوا پرکنید و سپس هوا را از دهان خارج کنید.

– سعی کنید زمان خاصی از هر روز را برای پیاده روی در نظر بگیرید که خسته و یا گرسنه

نباشید  و در صورت امکان با دوستانتان پیاده روی کنید.

– اگردر سربالایی یا سراشیبی قدم می زنید، بــدن را به سمت جلــو متمایل کنید و برای

حفظ تعادل ، قدم های کوتاه تری بردارید.

– مدت زمان پیاده روی و مسافتی که طی کرده اید را هر روز در تقویم خود یاد داشت کنید.

هفته ای یک بار مدت زمان پیاده روی را افزایش دهید.

– در اواخر پیاده روی به تدریج قدم های خود را آهسته تر کنید. می توانید حرکات انعطاف

پذیری را نیز انجام دهید و با این کار کم کم بدن خود را سرد کنید.

– اگر در حین پیاده روی دچار درد قفسه سینه، تنگی نفس و یا پا درد شدید فوراً استراحت

کنید و با پزشک مشورت نمایید.

– زمانی که خسته یا گرسنه هستید ورزش نکنید.

منبع :بیتوته

 • بارداری

معاینات دوران بارداری

ارسال شده در: هومینو | ۰

ملاقات‌های منظم با پزشک در دوران بارداری از اهمیت خاصی برخوردارند.

انجام منظم مراقبت‌های بارداری می‌تواند از بروز عوارض بارداری و زایمان به

شکل مؤثری پیشگیری کند. در این مطلب با تعداد جلسه‌های معاینات بارداری،

چگونگی این معاینات و نکاتی برای استفادۀ بهتر از زمان کوتاه ملاقات با پزشک آشنا خواهید شد.

​​​​​​​تعداد جلسات معاینه‌

تعداد جلساتی که برای معاینات پیش از زایمان باید به پزشک مراجعه کنید زیاد

است. به همین دلیل، لازم است در انتخاب پزشک دقت کنید تا درنهایت پزشکی

را انتخاب کنید که به او اعتماد دارید و در طول ملاقات‌هایتان در کنارش احساس

راحتی می‌کنید. حداقل جلسات ملاقات با پزشک که در دستورالعمل‌های وزارت

بهداشت برای یک بارداری عادی توصیه شده، حداقل هشت جلسه است. مراقبت

اول بهتر است بین هفته‌ها‌ی شش تا ۱۰ بارداری انجام شود. مراقبت دوم در فاصلۀ

هفته‌های ۱۶ تا ۲۰ بارداری، مراقبت سوم در هفته‌های ۲۶ تا ۳۰، مراقبت چهارم بین

هفته‌های ۳۱ تا ۳۴ و مراقبت پنجم در فاصلۀ هفته‌های ۳۵ تا ۳۷ باداری انجام شود.

مراقبت ششم، هفتم و هشتم به ترتیب در هفته‌های ۳۸، ۳۹ و ۴۰ انجام می‌شود.

بدیهی است که در صورت بروز عوارضی مثل فشار خون بالا یا وجود بیماری‌های مزمن

و با توجه به سابقۀ پزشکی شما، تعداد این ملاقات‌ها با پزشک افزایش می‌یابد، زیرا

داشتن سابقۀ مشکلات پزشکی یا مشکل جدیدی که در دوران بارداری برای شما ایجاد

شده، ممکن است باعث شود به جلسات معاینۀ بیشتری نیاز داشته باشید. در دوران

بارداری علاوه بر جلساتی که برای معاینات دوران بارداری به پزشک مراجعه می‌کنید،

ممکن است لازم باشد برای انجام آزمایش‌های خون، ادرار یا سونوگرافی و سایر آزمایش‌هایی

که ممکن است پزشک در این دوران برای شما تجویز کند به سایر مراکز خدمات درمانی

نیز مراجعه کنید.

چگونگی معاینات

در ابتدای جلسات معاینۀ بارداری، پزشک نتایج آزمایش‌هایی را مرور خواهد کرد که در

جلسات قبلی تجویز کرده و ممکن است سؤال‌هایی را برای بررسی وضعیت سلامت

مادر و جنین بپرسد. پزشک در این جلسات، معایناتی را با هدف بررسی پیشرفت بارداری

و کیفیت آن انجام خواهد داد. به طور معمول و بسته به هفتۀ بارداری، پزشک معاینات زیر

را انجام خواهد داد:

 • اندازه‌گیری وزن مادر و بررسی میزان وزن‌گیری
 • اندازه‌گیری فشار خون و معاینۀ دست و پاها برای هر گونه تورم
 • معاینۀ شکم برای بررسی هر گونه توده یا ضایعه و بررسی موقعیت جنین
 • اندازه‌گیری سایز رحم برای بررسی میزان پیشرفت بارداری؛ معمولاً بعد از سه ماهۀ دوم
 • گوش دادن به ضربان قلب جنین؛ معمولاً از سه ماهۀ دوم
 • معاینات لگنی و واژینال برای بررسی وضعیت دهانۀ رحم و ترشحات در هفته‌های پایانی بارداری

پزشک در این جلسات معمولاً آزمایش‌‌ها و سونوگرافی‌هایی را برای بررسی وضعیت سلامت

مادر و جنین تجویز خواهد کرد. همچنین در صورت وجود مشکلات احتمالی، ممکن است مادر

را برای پیگیری‌های بیشتر به متخصص دیگری معرفی کند. در انتهای جلسات نیز معمولاً پزشک

نتایج معاینات را با مادر در میان خواهد گذاشت. همچنین تغییراتی که تا زمان معاینۀ بعدی ممکن

است برای مادر اتفاق بیفتد را برای او شرح می‌دهد و علائم خطرناکی را گوشزد می‌کند که باید

در صورت مشاهدۀ آنها سریعاً به پزشک مراجعه کند. همچنین پزشک در مورد سبک زندگی مواردی

را یادآوری می‌کند. مواردی مثلاهمیت تغذیۀ سالم و دوری از سیگار، قلیان، الکل، مواد مخدر و در

کل مزایا و معایب آزمایش‌هایی را که می‌توانید انجام دهید، به شما اطلاع می‌دهد.

استفادهٔ بهتر از زمان کوتاه وقت ملاقات با پزشک

جلسات معاینۀ کامل همراه با پاسخگویی به سؤالات و آموزش مادر حدود ۲۰ دقیقه طول می‌کشد.

اما گاهی ملاقات‌ها کوتاه‌تر خواهد بود و این باعث ناراحتی مادران می‌شود. در صورت کوتاه بودن زمان

این معاینات و نارضایتی شما، باید نگرانی‌های خود را با پزشک مطرح کنید، زیرا مراقبت از شما و

فرزندتان وظیفۀ اوست. برای رضایت بیشتر از جلسات معاینۀ بارداری می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

با پزشک واضح و شفاف صحبت کنید: پزشک شما نمی‌تواند ذهن شما را بخواند و با انجام

معاینات فیزیکی به افکار شما پی ببرد. پس هر نوع نگرانی را با او مطرح کنید. می‌توانید سؤال‌هایی

را که بعد از معاینۀ قبلی برای شما ایجاد شده است، یادداشت کنید و از پزشک خود بپرسید. غیر

از هر مشکل جسمی، اگر از لحاظ روحی نیز مشکلی دارید یا سؤالی دربارۀ تناسب اندام و تغذیۀ

خود دارید حتماً از پزشک خود بپرسید.

سؤالات غیرپزشکی را با پزشک مطرح نکنید: سؤالات غیرپزشکی خود را با منشی مطب یا

شخص مسئول دیگری مطرح کنید. سؤال‌هایی دربارۀ بیمه و آدرس مراکز مختلف را از پزشک خود

نکنید تا زمان بیشتری برای پرسیدن نکته‌های مهم‌تر داشته باشید.

روشنفکرانه عمل کنید: هنگام صحبت کردن با پزشک، تمام حرف‌های خود را به صراحت بزنید، اما

فراموش نکنید که به حرف‌های او نیز گوش بدهید و در صورت لزوم یادداشت بردارید.

به یاد داشته باشید که برخی روزها پزشک شما مشغله‌های بسیاری دارد. البته این موضوع به این

معنا نیست که او نباید به سؤال‌های شما پاسخ بدهد، بلکه اگر پزشک شما گاهی بیماران زیادی دارد

یا باید برای زایمان یکی از بیماران خود به بیمارستان برود، می‌توانید حرف‌های خود را در جلسۀ بعدی

ادامه دهید. ولی اگر پزشک شما همیشه پاسخ کاملی به شما نمی‌دهد یا همزمان با شما یک یا چند

بیمار را ویزیت می‌کند و به جای صحبت با خود شما، فقط به پرونده نگاه می‌کند،دلسوز شما نیست. بهتر

است پزشک خود را عوض کنید. شما و فرزندتان سزاوار توجهی بیش از این هستید.

 • ازدواج

باورهای درست درباره ازدواج

ارسال شده در: هومینو | ۰

برخی از باورهای درست درباره ازدواج را با هم مرور می کنیم:

۱. یکی از مهم‌ترین علت‌های شکست در ازدواج توقع و تصورات غلط از ازدواج است. خوشبختی

به خودی‌خود رخ نمی‌دهد، بلکه ساخته می‌شود. به همان اندازه انتخاب و داشتن همسر خوب،

تلاش در حفظ آن نیز مهم است.

۲. ازدواج دوای هیچ دردی نیست. حکم غذا را دارد، نه دارو. ازدواج باعث رفع هیچ‌یک از مشکلات

روانی نمی‌شود.

۳. ازدواج وسیله است، نه هدف. بسیاری از ازدواج‌های غلط و ناموفق به این دلیل رخ می‌دهد که

افراد آن را یک هدف قرار می‌دهند(به هر ترتیبی شده باید ازدواج کرد) در نتیجه برای رسیدن به آن

گاهی بسیاری از اصول عقلانی و حتی اخلاقی را نیز نادیده می‌گیرند و زیر بار انتخاب غلط می‌روند

یا بدون آمادگی و شرایط لازم درگیر آن می‌شوند.

۴. بسیاری از مشکلات و اختلاف‌های زناشویی از بین نمی‌روند، بلکه همین که به این تفاهم برسید

که در زمینه‌هایی با هم اختلاف‌نظر دارید و به یک سازگاری و توافق دونفره برسید کافی است.

۵. زوج‌های موفق و خوشبخت نیز گاهی بحث و کشمکش دارند و اگر این طور نباشد باید در صحت

و سلامت ازدواجشان شک کرد. مزیت زوج‌های موفق در این است که می‌دانند چگونه به درستی

با اختلاف‌ها و مشکل‌ها مواجه شوند و به تفاهم برسند. آنها به تفاوت‌ها احترام می‌گذارند و با دید

برنده و بازنده به مسائل نگاه نمی‌کنند.

۶. در زندگی اشتراکی هیچ فایده و قانونی وجود ندارد مگر اینکه زوجین با هم آن را وضع کرده باشند.

ازدواج همچون درختی است که در صورت عدم‌ آبیاری و مراقبت، دیر یا زود پژمرده خواهدشد. مشکل‌ها

و اختلاف‌های جدی زناشویی با ورود بچه‌ها برطرف نمی‌شود

۷. اگرچه هرچه اشتراک‌ها و شباهت‌های بین زوجین بیشتر باشد امکان به وجود آمدن صمیمیت بیشتر

است. ولی این به آن معنی نیست که زوجین همیشه باید در تمام لحظه‌های خوششان با هم باشند.

۸. رابطه زناشویی یک رابطه ۵۰/۵۰ سپس ۱۰۰/۱۰۰ است. یک ازدواج‌ زمانی می‌تواند موفق باشد که

در رابطه، هر یک از طرفین با تمام صفات خوب خود باشند و اشتباه دیگری را مجوزی برای خطای خود ندانند.

۹. زوجین نه مکمل یکدیگر، بلکه حامی و تقویت‌کننده همدیگر هستند. هر یک از زوجین افرادی عاقل، بالغ،

کامل و توانمندی هستند که می‌توانند زندگی خود را به تنهایی و با خوشی بگذرانند ولی با آگاهی و انتخاب

تصمیم می‌گیرند با دیگری و کمک به هم مسیر رشد و ‌کمال را دلپذیرتر، معنی‌دارتر و بهتر طی کنند.

۱۰. اولین شرط و لازمه ارتباط خوب و موثر زناشویی ابراز صحیح، صریح و شفاف احساسات، نظرات و خواسته‌هاست.

۱۱. اگر در ازدواج قرار باشد کسی تغییر کند آن یک نفر خود ما هستیم!

۱۲. اگرچه مشورت با والدین نشانه سلامت عقل است ولی این شما هستید که می‌خواهید با همسرتان زندگی کنید، نه آنها.

 

 

 • سالمند

۵ روش برای برقراری ارتباط موثر با افراد بیمار آلزایمر

ارسال شده در: هومینو | ۰

داشتن ارتباط موثر با افراد سالمند یا سالخورده که دچار بیمار آلزایمر یا فراموش کار هستند می تواند

دشوار و چالش برانگیز باشد.با پیشرفت بیماری،ما نیز باید ملاقات ها

و ارتباطات خود را با والدین، همسر و عزیزانمان که دچار این بیماری

هستند در راستای علایق آن ها گسترش دهیم.افراد دچار آلزایمر همانند

هر فرد دیگری روز های خوب و بد را تجربه می کنند.برای پرستاران،

یادگیری نحوه رسیدگی به این افراد در حالات مختلف ضروری می باشد.

در ادامه مطلب یک لیست مختصر از روش های برقراری ارتباط و ایده هایی

در رابطه با چگونگی رفع مشکلات در مواقع بحرانی آمده است.این نکات

به شما کمک می کند تا از روی درک و دلسوزی و بدون داشتن سابقه قبلی

در زمینه پرستاری از سالمند آلزایمری، در برداشتن گام های مثبت در جهت

بهبودی یا توقف پیشرفت بیماری  برای این افراد سهیم باشید.

حضور فعال 

زمانی که در کنار افراد دچار این بیماری هستید واقعا حضور داشته باشید و مطمئن شوید حواستان

به موضوع دیگری پرت نشده است.فراهم کردن محیطی آرام و متمرکز می تواند از ایجاد اضطراب برای

فرد بیمار جلوگیری کند پس در وجود آوردن همچین محیطی با توجه به علایق فردی که دچار بیماری

آلزایمر است کوشا باشید. پرستاری از سالمند دچار آلزایمر به مراتب دشوارتر از  افراد معمولیست و

حضور شما باعث حذف تنش‌های اون خواهد شد.

تمرکز

سعی کنید در یک زمان به یک موضوع تمرکز کنید. تغییر موضوعات در یک مکالمه می تواند منجر به

سردرگمی شود.داشتن تمرکز به شما این  اجازه را می دهد که سالمند یا بیمار آلزایمر  بدون داشتن دغدغه

و اضطراب روی بحث مورد گفت و گو متمرکز شوند و موضوعات اضافی فکر شان را درگیر نکند.

صبر

وقت خود را در اختیار بیماران آلزایمریتان قرار دهید و صبور باشید. انتظار پاسخ سریع به سوالات خود

را نداشته باشید.باید به سالمند یا بیمار آلزایمر وقت بدهید تا تصمیم بگیرند چگونه به سوالات شما پاسخ دهند.

با پیشرفت بیماری متوجه می شوید که آن ها احتمالا توان پاسخ گویی به سوالات شما را ندارند یا حتی

در برقرای ارتباطات کوچک هم نا موفق هستند،پس باید بسیار صبور باشید. قطعا پرستاری از سالمند 

نیازمند صبر فراوان است

نشانه های غیر کلامی

ممکن است زمانی بیاید که فرد دچار آلزایمر نتواند تمام حرف های شما را بفهمد آنگاه باید بتوانید با او

ارتباط غیر کلامی برقرار کنید .ارتباطات غیر کلامی مانند ارتباط چشمی،لبخند و یا سر تکان دادن در مواقعی

که بیمار در درک ارتباطات ساده هم دچار مشکل است می تواند بسیار موثر باشد و منظور شما را به

طور کامل به او منتقل کند.با پیشرفت آلزایمر یکی از بهترین روش های برقرار ارتباط با فرد دچار این

بیماری ،ارتباطات غیر کلامی می باشد.

نشستن پای صحبت آن ها

اگر سالمند یا بیمار شما مطلبی می‌گوید که گویا نیست یا شما در درک ان مشکل دارید، به آن ها بگویید

و ببینید عکس العمل آن ها به این موضوع چگونه است و اگر در توضیح دوباره باز هم موضوع مبهم بود بگذارید

همانجوری بماند.وقتی که عزیزانتان درباره موضوعی صحبت می کنند با اشتیاق به حرف های آن ها گوش

دهید .ممکن است خاطره ای برای شما تعریف کند برای مثال اگر بگوید دو هفته پیش با همسرش شام

بیرون بوده اند و در مورد مسائل کاری با یکدیگر صحبت کرده اند،شما می دانید که از فوت همسر او چند

سال می گذرد ولی نباید بعضی مسائل را به رویش بیاورید یا زیادی از او غلط بگیرید که ممکن است بسیار

ناراحت و نا امید شود بلکه می توانید درباره مشخصات همسرش و یا ملاقاتی که داشته اند از او سوال بپرسید

و مطمئن باشید آن ها با اشتیاق به سوال های شما جواب می دهند. برای پرستاری از سالمند باید وقت

و زمان .بیشتری را برای آن‌ها بگذارید که احساس تنهایی نکنند

چگونه وضعیت را آرام کنیم؟

تغییرات رفتاری اغلب با آلزایمر همراه هستند پس ممکن است روز هایی بیاید که عزیزانتان ناراحت، مضطرب،

آرام یا افسرده شوند. همانطور که می دانید سالمند یا بیمار مبتلا به آلزایمر ممکن است توانایی توضیح مسائل

یا مرور خاطرات و بیان کردن آن ها را نداشته باشند. آن زمان است که شما متوجه می‌شوید در ذهن فرد مورد

نظر قسمتی پاک شده است و فرد مبتلا به آلزایمر است و آن زمان است که ممکن است به خودتان بگویید چه

کار هایی از دستتان بر می‌آمد که انجام نداده اید. زمان هایی مانند این زمانی است که شما نیاز دارید بدانید

که چه چیزی برای عزیزانتان آرامش بخش می باشد.

ابتدا یک نفس عمیق بکشید.به عزیزانتان این حس را بدهید که از ته دل دوستشان دارید و سلامت آن ها برای
شما مهم است و شما از آن ها حمایت می کنید.سعی کنید هیچوقت آن ها را تنها نگذارید و تا زمانی که حس
تنهایی نکنند کنار آن ها بمانید.یک راه ارتباطی با آن ها پیدا کنید.مطمئن شوید آن ها راحت هستند و از چیزی
رنج نمی برند.همواره مشخصات بدن آن ها را چک کنید که تب یا بیماری نداشته باشند.به عنوان یک مراقب باید
تمام مسائل مربوط به این بیماری را آموزش ببینید و با نحوه حل مشکلات آن ها آشنا شوید.باید بدانید که این
یک بیماری دردناک و آزاردهنده است و شما نمی توانید از ناراحتی عزیزانتان جلوگیری کنید.کاری که از دست
شما بر می آید این است که با رفتاری متین و صبور و قلبی عاشق به مراقبت از عزیزانتان بپردازید.همچنین

موسیقی می تواند برای بسیاری از افراد دچار آلزایمر مثبت واقع شود و برای آن ها آرامش بخش باشد.بهتر

است لیستی از موسیقی های مورد علاقه فرد آلزایمری کنار خود داشته باشید.موسیقی می تواند حس امنیت

و آرامش را به آن ها منتقل کند همچنین می تواند با نفوذ به خاطرات آنها،چالش مفیدی در ذهن آن ها ایجاد نماید.

دوست داشتن و مراقبت از سالمند که مبتلا به آلزایمر است، یکی از چالش بر انگیزترین شرایطی است که هر

کسی با آن مواجه می شود.چنانچه در نگهداری از سالمندآلزایمری از پرستار استفاده نمی کنید سعی کنید

از افراد دیگر هم در این  کار کمک بگیرد،همواره در برخورد با مشکلات فرد آلزایمری لبخند بزنید و مشکل را به ب

هترین نحو حل کنید.مراقبت از خودتان یکی از مهمترین عوامل در نگهداری از افراد بیمار آلزایمر می‌باشد زیرا چنانچه

برای خود وقت بگذارید انگاه می توانید با آغوشی باز و قلبی پر از صمیمیت و مهربانی به نگهداری از عزیزانتان بپردازید.